آموزش بازی رومیزی

آموزش بازی کارزار

همه آنچه برای بازی کارزار نیاز دارید

در آموزش بازی کارزار قرار است تمام اطلاعات مورد نیاز برای تجربه این بازی کارتی تمام ایرانی را بدست بیاورید.

بازی کارزار یک بازی رومیزی نسبتا تماتیک و ایرانی است که توسط آقای فواد روحانی طراحی و توسط نشر سور منتشر شده. تم و داستان این بازی برگرفته از شاهنامه فردوسی و شبیه‌ساز کارزاری گسترده بین سرزمین ایران و توران است. در آن بازیکن ها با انتخاب یک تیم به عنوان وطن خود(ایران یا توران) و بازی کردن کارت‌های پهلوان‌ها با قدرت‌های مختلف و کارت‌های کمکی برای کمک به آن‌ها، سعی می‌‌کنند تیم خود را به پیروزی در کارزارهای مختلف برسانند، تا نهایتا خود برنده بازی شوند.

برای دسترسی به تمام اطلاعات بازی وارد صفحه بازی کارزار شوید.


جعبه بازی کارزار

بازی رومیزی ایرانی کارزار

با برنامه ریزی مناسب و مدیریت کارت های دستتان، نبرد ها را پیروز شده تا نهایتا برنده هر کارزار باشید. مواظب باشید مشخص نشود به نفع کدام تین

مشخصات عمومی بازی کارزار

داستان بازی کارزار

داستان بازی کارزار از شاهنامه فردوسی گرفته شده و بیانگر جنگ بین ایران و توران است و شخصیتهای هر طرف باهم میجنگند. داستان از این قرار است:

“فریـدون پـس از شکسـت ضحـاك ِ ، بـه ظلـم و سـتم حاکـم بـر سـرزمین پـدرى پایـان داد و بـه پادشـاهى رسـید و اداره سـرزمین ِ پهنـاور ِ تحـت حکومتـش را بـه پسـرانش سـپرد. تـوران و چیـن را بـه تـور، قفقـاز و روم را بـه سـلم و ایـران را بـه ایـرج. امـا سـلم و تـور بـه ایـرج کـه بـرادر کوچکتـر و ولیعهـد پـدر بـود رشـک ورزیـده و او را بـه قتـل رسـاندند.”

“سـالها بعـد، منوچهـر ِ نـوه ایـرج انتقـام پدربزرگـش را از سـلم و تـور گرفـت، امـا ایـن پایـان ِ روزگار نبـرد نبـود و ایـن بـار نوبـت بـه افراسـیاب رسـید. او نیـز بـه کیـن خواهى از نیاى خـود به ایران حملـه و پس از کشـتن نوذر، کلاه پادشـاهى او را بر سر خود گذاشت. در پاسخ، کیقباد ِ برادر نوذر، حکومت را از افراسیاب باز پس گرفت و بعدها پسرش کیکاووس را بـه پادشـاهى ایـران زمیـن منصـوب کـرد، امـا آتـش انتقـام هیچـگاه خامـوش نشـد و امـروز همچنـان شـاهد کارزارى برآمده از کین و حسد نیاکانمان هستیم.”

بازی کارزار در یک کلام

در بازی کارزار هر بازیکن یک طرف ایران یا توران را برای خود، به عنوان تیمی که برای آن خواهد جنگید، انتخاب می کند و باید سعی کند با مدیریت و استفاده درست از کارت های مختلف پهلوانان و نیروهای کمکی که دارد و بدست می آورد، در هر دور از بازی رومیزی کارزار، که یک کارزار نام دارد، برنده بیشترین مبارزه ها شود تا نهایتا امتیاز بیشتری بدست بیاورد.

هر دست بازی کارزار، شامل پنج کارزار و هر کارزار شامل هشت مبارزه است که پنج مبارزه اول را رزمهای صبحگاهی و سه رزم آخر را رزمهای شامگاهی میگوییم.

معرفی قطعات و چیدمان بازی کارزار

بازی کارزار یک بازی کارتی است. پس یعنی عمده اجزای تشکیل دهنده آن کارت های مختلف می باشند.

قطعات یا اجزای بازی

اجزای بازی کارزار
اجزای بازی رومیزی کارزار
 • کارت های پهلوان (82 عدد)
 • کارت های پادشاه (16 عدد)
 • کارت های کمکی (27 عدد)
 • کارت های هیچ (8 عدد)
 • کارت های آینده نگر (8 عدد)
 • کارت های درفش (3 عدد)
 • کارت نوش دارو (1 عدد)
 • سیاهچال/تخت شاهی (8 عدد)
 • دفترچه ثبت امتیازات

هر کارت پهلوان و کمکی شامل قسمت های زیر است:

کارت‌های پهلوان و کمکی بازی کارزار

آماده سازی

بازی کارزار سبک پیشرفته هم دارد که در آن یک سری کارتهای دیگر به بازی اضافه می شود، ولی روند بازی همان است. برای بازی به سبک ساده کارتهای تهمینه، درفش، نوش دارو، هوم و جام جهان نما را کنار گذاشته و به هر بازیکن 2 کارت پادشاهی(یکی ایرانی و دیگری تورانی)، 1 کارت کمکی هیچ و یک تخت شاهی بدهید.

سپس مطابق جدول زیر دیگر کارت های کمکی و پهلوانان را نسبت به تعداد نفرات جدا کرده و پس از بر زدن به هر بازیکن 3 کارت کمکی و 5 کارت پهلوان بدهید. بقیه کارت های پهلوان و کمکی را به صورت دو دسته جدا در کنار میز بازی قرار دهید.

تعداد بازیکنانکارت های پهلوانکارت های کمکی
3 نفرشماره 1 تا 38شماره 183 تا 191
4 نفرشماره 1 تا 46شماره 183 تا 194
5 نفرشماره 1 تا 56شماره 183 تا 197
6 نفرشماره 1 تا 64شماره 183 تا 200
7 نفرشماره 1 تا 74شماره 183 تا 203
8 نفرشماره 1 تا 82شماره 183 تا 206

چینش محوطه کارزار

برای چینش محوطه کارزار از دسته کارت های پهلوان کنار میز بازی استفاده می کنیم. به این ترتیب که یک محوطه هایی فرضی روی میز را مطابقه شکل زیر ، متناسب با فضای موجود روی میز به هر شکل دیگری، در نظر می گیریم:

آموزش بازی کارزار |چیدمان بازی کارزار
آموزش بازی کارزار
 1. کارت های پهلوان را بر بزنید، سپس برای رزمهای صبحگاهی (پنج مبارزه اول)، از روی دسته کارت و از رزم اول، یک کارت پهلوان ایرانی و یک تورانی را در مقابل هم مطابق شکل زیر قرار دهید. برای اینکار کارت اول و بعد کارت دوم را رو کنید. اگر کارت دوم همرنگ کارت اول بود، آنرا در مبارزه دوم میگذاریم و اگر کارت سوم هم دوباره همرنگ بود، آنرا در مبارزه سوم میگذاریم و کارتهای بعدی هم به همین ترتیب. اگر کارت دوم همرنگ کارت اول نبود آنرا روی کارت اول میگذاریم و به همین ترتیب ادامه میدهیم تا در همه ی رزمهای صبحگاهی ، یک کارت توران و یک کارت ایران قرار گیرد.
 2. مابقی کارتهای پهلوان را کنار مبارزه ها در جایی به اسم لشگرگاه قرار دهید.
 3. برای نظم بیشتردر بازی، یک جایگاه دشت مردگان برای کارتهای پهلوان کشته شده، یک جایگاه دنیای ماورا برای کارتهای کمکی کشته شده و یک آرامگاه برای شاهان کشته شده قرار دهید.
چیدمان رزمگاه صبح بازی کارزار

چطور کارزار بازی کنیم | آموزش بازی کارزار

در ابتدا و قبل از شروع جنگ، هر بازیکن با توجه به قدرت پهلوان های روشده در هر رزم و کارت های پهلوان و کمکی دستش، باید یک طرف جنگ یا جبهه را برای خود انتخاب کند: ایران یا توران. برای اینکار کارت پادشاه جبهه مورد نظر را، بدون آنکه هویتش فاش شود، در جایگاه تخت شاهی بگذارید، سپس  پادشاه دیگری را بدون اینکه بقیه آن را ببینند به خارج بازی منتقل کنید.

پس از انتخاب جبهه، هر بازیکن باید دو عدد از پهلوانان خود را بسوزاند و به دسته کارتهای لشگرگاه برگرداند. کارتهای لشگرگاه را مجددا بر زده و در محوطه قرار دهید. اکنون آماده شروع بازی هستید…

در بازی کارزار بازیکنـان بـا هـدف پیـروز کـردن سـرزمین یا جبهه ای کـه در ابتـداى کارزار گزیـده بودنـد، نبـرد را بـه ترتیـب و از رزم اول آغـاز مى کنند. رزم ها شامل دو نوبت مى باشند:

 • نوبت کارت های پهوان
 • نوبت کارت های کمکی

نوبت کارت های پهلوان

بـراى شـروع رزم هـا و نوبت پهلوانان، بـا توجه بـه دو پهلوانـى کـه در رزم اول، رو در روى یکدیگر قـرار گرفته اند، یکى از کارتهــاى پهلــوان خــود را انتخــاب کنیــد و آنهــا را بــه پشــت و بــدون در نظــر گرفتــن نوبــت، بــه رزم اول اضافــه کنید. (آنها را در داخل فضایى فرضى که نام آن را رزمگاه گذاشته بودید، بگذارید)

زمانـى کـه تمـام بازیکنـان کارتهـاى پهلـوان خـود را بـراى رزم اول بـازى کردنـد، کارت هـا را بُر زده و بـا هـم به رو برگردانیـد، سـپس قویتریـن پهلـوان (پهلـوان اول) از هـر سـرزمین یا جبهه در رزمـگاه باقـى مانـده و مابقـى پهلوانـان کشته و به دشت مردگان فرستاده مى شوند.

در سه مبارزه شامگاهی، کارت پهلوان وجود ندارد و زرم ها فقط با کارت های پهلوان دست بازیکن ها جریان دارد.  پس از اینکه از هر سرزمین یک پهلوان باقی ماند، آن دو به مبارزه می روند و نوبت به کارتهای کمکی میرسد تا هر باریکن به پهلوانش را کمک کند تا پیروز رزم شود.

نوبت کارت های پهلوان بازی کارزار

نکته: اگر قویترین پهلوانان هر سرزمین قدرت برابر داشتند، آن دو همدیگر را از بین میبرند (آن دو را به دشت مردگان انتقال دهید). سپس ادامه رزم با دومین پهلوان قوی از هر سرزمین ادامه پیدا میکند.

نکته: اگر مبارزه بین رستم و سهراب رخ دهد آنها باقی میمانند و درصورت استفاده یکی از کارتهای کمکی زال و رامشگر، مبارزه برنده خواهد داشت. در غیر این صورت رستم و سهراب به دشت مردگان منتقل میشوند و رزم با دومین پهلوان قوی از هر سرزمین ادامه پیدا میکند.

نوبت کارت های کمکی

پس از مشخص شدن پهلوانان اولِ دو سرزمین، براى کمک به پهلوان سرزمین خود، کارت کمکى مورد نظر خود را انتخاب کرده و آن را به پشت و بدون در نظر گرفتن نوبت، به کمک پهلوان اول سرزمینتان بفرستید. در صورتى که به هر دلیلى نمى خواهید از کارت هاى کمکى خود استفاده کنید باید کارت “هیچ” را به رزمگاه بفرستید.

سپس کارت هاى کمکى را بُر زده و به رو برگردانید. از هر کارت کمکىِ هم نام (به جز موبد) یکى را نگه داشته و مابقى را در قسمتى که در ابتداى بازى با نام دنیاى ماورا مشخص نموده اید بگذارید. سپس کارت هاى ایرانى و تورانى هم اولویت (زال با رامشگر و سیمرغ با بازور) را در صورت حضور در رزم، خنثى و به دنیاى ماورا بفرستید.

نهایتاً قابلیت باقى کارتهاى کمکى را به ترتیبِ اولویت اعمال کرده و به این ترتیب نتیجه رزم جارى مشخص مى گردد. پس از آن، کارت هاى استفاده شده را نیز به دنیاى ماورا فرستاده و هر بازیکنى که کارت هیچ را بازى کرده، آن را مجددا به دست خود برمى گرداند.

نوبت کارت های کمکی بازی کارزار

ترتیب و اولیت اعمال کارت های کمکی به صورت زیر است:

اکوان> موبد> زن جادو> اژدها> زال و رامشگر > سیمرغ و بازور

نکته: برای استفاده از کارت موبد آنرا به پشت قرار دهید و به بقیه استفاده از کارت موبد را اعلام کنید. (اول بازیکنانی که قصد بازی کردن موبد را دارند، کارت خود را بازی کنند)

 نکته: رد و بدل کردن اطلاعات در حین بازى و صحبت راجع به تصمیم گیرى ها ممنوع مى باشد.ِ

نکته: در صورتـى کـه رزمـى بیـن رسـتم و سـهراب رخ دهـد بایـد پـس از حـذف پهلوانـان ضعیـف تـر آن رزم، رسـتم و سـهراب را در رزم نگـه داشـته و منتظـر نوبـت کارت هـاى کمکـى بمانیـد. زال و رامشـگر تنهـا کارت هایـى هسـتند کـه مى تواننـد بـه رسـتم و سـهراب کمـک کننـد، امـا اگـر ایـن دو کارت کمکـى هـم زمـان بـا هـم بـه رزم اضافه شـده یا هیچ کدام به رزم اضافه نشوند، رستم و سهراب هر دو کشته شده و به دشت مردگان مى روند.

نکته: بازیکنـان مختارنـد بنـا بـه صلاحدیـد و سـبک بازیشـان، در برخـى رزمهـا از کارتهـاى کمکـى خـود اسـتفاده نکننـد، امـا در پایـان کارزار بایـد همـه کارتهـاى کمکـى خـود را اسـتفاده کـرده باشـند. در غیـر ایـن صـورت کارتهـاى کمکـى  باقــى مانــده در رزم آخــر (هشــتمین رزم) اجبــاراً اســتفاده و توانایــى آنهــا اعمــال خواهــد شــد. توجــه داشــته باشید که این امر ممکن است به ضررتان تمام شود.

نکته: اگـر در رزم آخـر از زن جـادو اسـتفاده شـود، بـا توجـه بـه توانایـى ایـن کارت، پهلـوان قویتـر رزم آخـر را تغییـر داده و بــه تنهایــى بــه آنجــا خواهــد رفــت و پهلــوان ضعیف تــر نیــز بــه تنهایــى در رزم جــارى باقــى مى مانــد . به این ترتیب امتیاز رزم جارى به پهلوان اول ضعیف تر و رزم بعدى به پهلوان اول قویتر خواهد رسید.

پایان رزم ها

پـس از بازی کردن کارت پهلوان و کمکی، نهایتا از هر جبهه یک یا هیچ پهلوان در رزم باقی می ماند. سپس با توجه به قدرت هر پهلوان برنده رزم مشخص می شود. بعد از مشـخص شـدن برنـده نهایـى یـک رزم، هـر بازیکـن یـک کارت دیگـر از روى لشـکرگاه برداشـته و بـه ایـن ترتیـب رزم بعـدى آغـاز مى گـردد. رونـد رزم جدیـد را مجـدداً ماننـد آنچـه گفتـه شـد طـى کـرده و آن را تـا پایـان هشتمین رزم ادامه دهید تا نبرد در یک کارزار پایان یابد.

پایان کارزار، امتیاز شماری و تعیین برنده

در پایان هر پنج کارزار باید کارت پادشاهی خود را رو کنید و امتیاز شماری کنید. بازیکنان هر طرف، از مبارزه هایی که در آن پیروز شدند، به ازای هر مبارزه امتیاز دریافت میکنند. اگر از یک طرف تنها یک بازیکن وجود داشت یا تعداد بازیکنان یک طرف از نصف بازیکنان سمت مقابل کمتر بود، آن بازیکنان از هر مبارزه ای که بردند، 2 امتیاز دریافت میکنند و بقیه به ازای هر رزمی که بردند 1 امتیاز میگیرند؛

درغیر این صورت برنده هر رزم برای همه یک امتیاز خواهد داشت. اگر همه بازیکنان در یک سمت باشند، همگی امتیاز برابر میگیرند. همچنین بازیکنان سمت برنده هر کارزار، به ازای برنده شدن 3 امتیاز میگیرند.

اگر بازیکنی زودتر از اتمام پنج کارزار به امتیاز 25 برسد، برنده بازی خواهد بود. در غیر این صورت بازیکنی که در انتهای پنج کارزار بیشترین امتیاز را کسب کرده باشد برنده بازی خواهد بود. در صورت تساوی بین بازیکنان، بازیکنی که بیشترین امتیاز را از یک کارزار گرفته، برنده بازی خواهد بود.

قابلیت کارت های کمکی

 • اکوان: نزدیکترین کارت کمکی با توجه به اولویت، میسوزد و به دنیای ماورا منتقل میشود. اگر بازیکنان موبد بازی کرده باشند، همه ی موبدها از بین خواهند رفت و بازیکنی که از ویژگی دوم موبد استفاده کرده، باید کارتی که بهمراه موبد بازی کرده را وارد رزمگاه کند و ویژگی آن اعمال شود.
 • موبد: میتواند یک پهلوان را بصورت شانسی از دشت مردگان زنده کند؛ یا میتواند یک کارت کمکی خود را سوزانده (به دنیای ماورا منتقل کند) و یک کارت کمکی را بصورت شانسی از دنیای ماورا زنده کند. در هر دو صورت کارت موبد استفاده شده، به دنیای ماورا منتقل میشود. اگر بیش از یک نفر موبد بازی کرده باشند، بازیکنی که ستاره بیشتری روی کارت موبد خود دارد در اولویت خواهد بود.
 • زن جادو: قویترین پهلوان رزم جاری را به رزم بعد میفرستد و ادامه رزم با بقیه پهلوانان ادامه پیدا میکند.
 • اژدها: همه پهلوانان را از بین میبرد و به دشت مردگان منتقل میکند. اژدها در رزم بین رستم و سهراب بی اثر خواهد بود.
راهنمای کارت های کمکی ایران در بازی کارزار
راهنمای کارت های کمکی توران در بازی کارزار
 • زال: پهلوان اول تورانی نزدی ترین رزم قبل را از بین می برد یا به رستم در نبرد با سهراب پنج امتیاز اضافه می کند.
 • سیمرغ: دو نیم اتیاز از پهلوان اول تروانی کم می کند.
 • رامشگر: پهلوان اول ایرانی نزدیک ترین رزم قبل را از بین می برد یا به سرهراب در نبرد با رستم پنج امتیاز اضافه می کند.
 • بازور: دو نیم امتیاز از پهلوان اول ایرانی کمی می کند.

آموزش قوانین دو نفره بازی کارزار

ایده پرداز: اعظم علیدوست

ابتدا رستم و سهراب را به پشت بگذارید و هر یک بصورت شانسی یکی را برداد. به هر بازیکن کارتهای  پهلوانان همان سرزمین را بدهید سپس هر بازیکن  دو عدد از آنها را از دستش جدا کند. در این صورت هر بازیکن با احتساب رستم یا سهراب، 19 کارت در دستش خواهد داشت. . هر دور از بازی یا هر کارزار از 9 رزم تشکیل شده و هر رزم از دو نوبت تشکیل میشود.

ابتدا بازیکنان در هر دو نوبت یک کارت را به پشت بگذارند و بعد آنرا رو کند. سپس برنده رزم با مجموع قدرت پهلوانان محاسبه خواهد شد. رزم نهم را در سه نوبت بازی کنید. در انتها اولین بازیکنی که پنجمین رزم خود را ببرد، برنده کارزار خواهد بود.

بازی کارزار علاوه بر حالت عادی، حالت پیشرفته هم دارد که برای آموزش نحوه انجام آن را به دفترچه قوانین بازی ارجاع می دهیم.

ویدئو آموزشی بازی | توسط طراحی بازی


دانلود فایل ها:


لینک های مفید:

کوروش کریمی

اکنونم را اینگونه می‌گذرانم که اندکی دانشجوی علم، اندکی طراح و ایده‌پرداز، اندکی بازی ساز، اندکی نوازنده و اندک تری نویسنده. با اینکه با چیزهای زیادی شگفت زده نمی‌شوم اما همیشه به دنبال شگفتی هستم. دوست دارم با کتاب‌‌هایم زندگی کنم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا