آموزش بازی رومیزی

آموزش بازی ترامپولین پارک

آنچه برای تجربه بازی ترامپولین پارک نیاز دارید

در آموزش بازی ترامپولین پارک قرار است تمام اطلاعات مورد نیاز برای تجربه این بازی رومیزی جدید ایرانی و انتزاعی را بدست بیاورید. بازی ترامپولین پارک، یک بازی رومیزی ایرانی و انتزاعی است که شما را روی یک تشک ترامپولین می برد و شما باید با پریدن روی تشک های مختلف و تاثیر گذاشتن روی مهره های بقیه بازیکن ها، مسیر پیروزی را برای خود هموار کنید.


قطعات، چیدمان و آماده سازی بازی ترامپولین پارک

قطعات یا اجزای بازی

 1. کاشی های ترامپولین – 19 عدد
 2. توکن های انرژی – 42 توکن (3 گروه 14 تایی)
 3. مهره های ورزشکار – 84 مهره (6 گروه 14 تایی)
 4. کارت های ورزشکار – 6 کارت
 5. مهره داور – 1 عدد

آموزش چیدمان

 1. کاشی ترامپولین سفید را در وسط قرار داده و مطابق تصویر بالا با کنار هم قرار دادن کاشی های دیگر، زمین بازی را بسازید.
 2. سپس مهره های ورزشکار را بر اساس رنگ مرتب کرده و ستون های مختلف مهره ها را در یک ردیف کنار صفحه بازی قرار دهید.
 3. توکن هاى انرژى را بر اساس ارزششان دسته بندى کرده و بانک انرژى را در کنار صفحه ى بازى تشکیل دهید.
 4. مهره داور را در مرکز یکى از نقاط پرش قرار دهید.
 5. کار تها را بر بزنید و به هر بازیکن یک کارت بدهید. این کارت، رنگ مهر هى هر بازیکن را مشخص می کند. هر بازیکن ، دور از چشم سایرین، کارت خود را نگاه کرده و سپس به پشت پیش روى خودم بگذارد. کارت هاى باقی مانده را بدون آن که کسى آن ها ببیند به جعبه برگردانید.

هدف بازی

هدف بازیکنان، تصاحب 3 ترامپولین مشابه ( 3 ترامپولین همرنگ یا 3 ترامپولین همنام) می باشد. در طول بازى، هر زمان یک بازیکن موفق به تصاحب 3 ترامپولین مشابه شود، کارت خود را رو می کند (برای نشان دادن رنگ خود) و بازى بلافاصله پایان یافته و او برنده ى بازى خواهد بود.

روند بازی ترامپولین پارک

بازى در چند دور انجام می شود. در ابتداى هر دور، اولین مهره از اولین دسته در مجاورت نقطه پرشى که داور در آن است برای مثال خانه C در تصویر بالا، قرار گرفته سپس به ترتیب بالاترین مهره ى سایر گروه ها در جهت ساعت گرد، در نقاط پرش بعدى قرار مى گیرد.

بازی از جوانترین بازیکن شروع شده و به صورت ساعتگرد ادامه پیدا می کند. تمام بازیکنان، به ترتیب، یک نوبت بازى انجام می دهند. پس از اینکه آخرین بازیکن نوبت خود را بازى کرد، یک دور از بازى به پایان رسیده و داور، در جهت ساعتگرد حرکت نموده و به نقطه ى پرش بعدى منتقل می شود. در ابتداى دور جدید، مجددا مهره ها به ترتیب از اولین دسته و در جهت عقربه ساعت از مجاورت نقطه پرشى که داور در آن قرار گرفته به نقاط پرش وارد شده و بازیکن سمت چپ آغاز کننده ى دور قبل، دور جدید را آغاز می کند.

نحوه انجام بازی ترامپولین پارک (حالت انفرادی- 2 الی 4 نفره)

هر بازیکن، در هر نوبت، 6 واحد انرژى دارد که می تواند از آنها براى پرش (ورود) به صفحه ى بازى (ترامپولین) استفاده کند.

قوانین پرش (ورود مهره ها)

قانون اول

بازیکنان در هر نوبت می توانند یکى از مهره هاى موجود در نقاط پرش را به انتخاب خود، وارد صفحه ى بازى نمایند.

قانون دوم

هر مهره، بسته به نقطه ى پرشى که در آن قرار دارد، تنها مى تواند به کاشی هاى ضلع مقابل خود یا کاشی هاى هم راستاى نقطه ى پرش، وارد شود.

قانون سوم، انرژى پرش

میزان انرژی اى را که هر بازیکن، براى وارد کردن هر مهره به یکى از کاشی هاى صفحه نیاز دارد، انرژى پرش می نامیم.

انرژی پرش مهرهوزن مهره + فاصله ای کاشی مقصد از مهره

 • چنانچه بازیکنى پرشى با میزان انرژى کمتر از 6 واحد انجام دهد، میزان انرژى مصرف نشده ى او، ذخیره شده و او، به اندازه ى میزان انرژى مصرف نشده اش، توکن انرژى دریافت می کند.

مثال: اگر بازیکنى، مهر هاى با وزن 2 را به خانه اى به فاصله ى 1 ببرد، میزان انرژى پرش او 3 واحد بوده و او یک توکن انرژى با ارزش 3 دریافت می کند.

مثال: اگر بازیکنى، مهر هاى با وزن 2 را به خانه اى به فاصله ى 2 ببرد، میزان انرژى پرش او 4 واحد بوده و او یک توکن انرژى با ارزش 2 دریافت می کند.

 • چنانچه بازیکنى بخواهد پرشى انجام دهد که به بیش از 6 واحد انرژى نیاز داشته باشد، باید از توکن هاى انرژى که قبلا ذخیره نموده، مصرف نماید و اگر انرژى کافى نداشته باشد، نمی تواند آن حرکت را انجام دهد.

مثال: اگر بازیکنى بخواهد مهر هاى با وزن 3 را به خانه اى به فاصله ى 4 ببرد، میزان انرژى پرش او 7 واحد است بنابراین اگر او از قبل، انرژی اى ذخیره نکرده باشد، نمی تواند این پرش را انجام دهد! ولى اگر از قبل، یک توکن انرژى 3 واحدى داشته باشد، می تواند آن توکن انرژى را در بانک گذاشته، یک توکن انرژى 2 واحدى از بانک برداشته و مهره ى مورد نظر را به خانه اى به فاصله ى 4 ببرد.

قانون چهارم

برای پرش مهره های موجود در صف، میزان انرژی پرش برابر است با:

انرژی پرش در صفوزن مهره + فاصله ای کاشی مقصد از مهره + تعداد مهره هایی که جلوی مهره قرار دارند.

قانون پنجم

با پرش یک مهره در یک ترامپولین (یکی از کاشی هاى صفحه)، نیرویى به آن ترامپولین وارد می شود که باعث می شود معادل آن نیرو، مهره ى (مهره هاى) موجود در ترامپولین، به کاشی هاى مجاور پرتاب گردد (گردند).

نیروی پرش – انرژی پرش – 3

مثال: بازیکنى، مهره اى به ارزش 2 را به کاشی اى با فاصله ى 1 منتقل می نماید. میزان نیروى وارده به آن کاشى در اثر پرش، برابر است با: 0-3-1+2

مثال: بازیکنى، مهره اى به ارزش 4 را به کاشی اى با فاصله ى 3 منتقل می نماید، میزان نیروى وارده به آن کاشى در اثر پرش، برابر است با 4 (4-3-4+3). در اینجا اگر دو مهره با وزن 2 در آن کاشى موجود باشد، بازیکن باید هر دوى آن مهره ها را به صورت دلخواه به دو کاشى متفاوت که در مجاورت آن کاشى قرار دارند، منتقل نماید.

قانون ششم

چنانچه چند مهره ى همرنگ در یک کاشى قرار داشته باشند، براى حرکت دادن آنها، باید نیرویى برابر با مجموع وزن آنها به آن کاشى وارد نمود.

تذکر: مهره هاى داخل صفحه، امکان پرش از یک کاشى به کاشى دیگر را ندارند و بازیکنان تنها از طریق پرش مهره هاى خارج از صفحه و وارد کردن نیرو می توانند مهره هاى موجود در یک کاشى را به کاشی هاى مجاور منتقل کنند.

تذکر: اگر در یک کاشى از صفحه، مهر هاى از یک رنگ موجود باشد (مثلاً یک مهره زرد)، هیچ مهره اى از همان رنگ (زرد) امکان پرش مستقیم (از خارج صفحه) به آن کاشى را ندارد.

تذکر: در هر ترامپولین، حداکثر 6 مهره می تواند وارد گردد و در صورت وجود 6 مهره در یک کاشى، امکان ورود مهره ى جدید به آن وجود ندارد.

قانون هفتم: نیروی حاصل از انتقال

هر زمان مهره جدیدى به کاشى مرکزى (سفید) وارد شود به آن نیرو وارد مى کند و باعث مى شود مهره (هاى) داخل کاشى مرکزى به کاشى هاى مجاور منتقل شود که به آن نیروی حاصل از انتقال مى گوییم.

مثال: پرش مهره مشکى به کاشى زرد A نیروی معادل 5 واحد به آن وارد کرده و مهره آبى به وزن 5 را به کاشى مرکزى وارد مى کند. مهره آبى با ورود به کاشى مرکزى 4 واحد نیرو به آن وارد مى کند و باعث مى شود دو مهره زرد و سبز هر کدام به یکى از کاشى هاى مجاور منتقل شود. (تصویر شماره 3 پایین)

توجه کنید که یک مهره، پس از انتقال به یک کاشى تنها می تواند مهره هاى با رنگ مخالف را (در صورت داشتن نیروى انتقال کافى) به کاشی هاى مجاور منتقل کند و به هیچ وجه نمی تواند مهره ى همرنگ خودش را جابه جا کند.

قانون هشتم: مالکیت کاشی هاى صفحه

مالکیت هریک از کاشی هاى صفحه، به بازیکنى تعلق می گیرد که مجموع ارزش مهره هایش در آن کاشى از سایرین بیشتر باشد.

اگر در یک کاشى، دومهره ى مشکى به وزن 2 و 3 و یک مهره ى سبز به وزن 4 موجود باشد، مالکیت آن کاشى، به بازیکن مشکى تعلق دارد. اگر در یک کاشى، دو مهره ى مشکى به وزن 2 و 2 و یک مهر هى سبز به وزن 4 موجود باشد، مالکیت آن کاشى، به هیچکدام از بازیکنان تعلق ندارد!

پایان بازی ترامپولین پارک و شروع امتیاز شماری

از آنجا که در جریان بازى، بازیکنان از رنگ مهره هاى یکدیگر خبر ندارند، ممکن است در اثر حرکت یکی از بازیکنان، بازیکن دیگر بتواند به پیروزى دست یابد! پس در جریان بازى، هر زمان یکى از بازیکنان در اثر حرکت خود یا سایرین، شرایط پیروزى را به دست آورد، کارت خود را رو نموده و بازى را می برد.

از سوی دیگر در صورتی که پس از ورود تمام مهره ها به صفحه، هیچ بازیکنى شرایط پیروزى را به دست نیاورد، امتیاز بازیکن ها بر اساس قوانین امتیاز شمارى محاسبه شده و بازیکنى که بیشترین امتیاز را به دست آورد، برنده بازى مى شود.

قوانین امتیاز شماری

 • مالکیت کاشى سفید 8 امتیاز دارد.
 • مالکیت دو کاشى همرنگ یا همنام، به ازاى هر کاشى 7 امتیاز دارد.
 • مالکیت یک کاشى 6 امتیاز دارد.
 • اگر دو یا چند بازیکن، به صورت مشترك، بیشترین امتیاز را داشته باشند، تعداد کاشی هایى که هرکدام از آنها در آن مهره دارند، محاسبه شده و به مجموع امتیازات آنها اضافه می گردد و کسى که بیشترین امتیاز را به دست آورد، برنده بازى است و اگر بازهم امتیازات مساوى شد، کسى که توکن انرژى بیشترى برایش باقى مانده باشد، برنده ى بازى خواهد بود.

بازی علاوه بر حالت عادی، حالت حرفه ای، حالت تیمی و حالت دوئل هم دارد که توضیحات آن را به دفترچه قوانین ارجاع می دهیم.

ویدئو آموزش بازی ترامپولین پارک


لینک های مفید

کوروش

اکنونم را اینگونه می‌گذرانم که اندکی دانشجوی علم، اندکی طراح و ایده‌پرداز، اندکی بازی ساز، اندکی نوازنده و اندک تری نویسنده. با اینکه با چیزهای زیادی شگفت زده نمی‌شوم اما همیشه به دنبال شگفتی هستم. دوست دارم با کتاب‌‌هایم زندگی کنم.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا