آموزش بازی رومیزی

آموزش بازی سلداین

راهنمای کامل بازی رومیزی سلداین

در آموزش بازی سلداین قرار است تمام اطلاعات مورد نیاز برای تجربه این بازی رومیزی جدید ایرانی و خانوادگی را بدست بیاورید. بازی سلداین یک بازی رومیزی ایرانی و کارتی است که در در آن شما در نقش یکی از شش خاندان تمدن مانیسی باید توانمندی خود را برای رهبری این خاندان طبق آیین سلداین، به اثبات برسانید. اطلاعات کامل و جامع بازی سلداین را در صفحه اصلی این بازی رومیزی ببینید.


داستان بازی سلداین

بنر بازی رومیزی سلداین

بزرگان خاندان های تمدن مانیسی جمع شده اند تا تصمیمی مهم گرفته شود. اولین بار است که این مجمع در سرزمین ایستهام تشکیل می شود. آینده ایستهام باید به دست کسی سپرده شود که توانایی تصمیمگیری درست در لحظات حساس را داشته باشد. فرماندهای باهوش و با ذکاوت که بتواند از امکانات خاندان خودش به سود جامعه استفاده کند. «آیین سلداین » مشخص کننده نتیجه مجمع خواهد بود. نمایندگان خاندانها با امکاناتی که در دست دارند، با یکدیگر رقابت خواهند کرد تا در آیین سلداین توانمندی خاندان خود را نشان دهند.

خاندان های بازی سلداین

در بازی سلداین شش خاندان از تمدن مانیسی ها وجود دارند. خاندانهای نابیست، سالاییست، یاریست، آرماییست، اینرسیت و موراییست.

خاندان های بازی سلداین

قطعات، چیدمان و آماده سازی بازی سلداین

قطعات یا اجزای بازی

قطعات و اجزای بازی سلداین
 1. کارت های خاندان ها 6 دسته 10 تایی
 2. کارت های امتیاز شماری یک کارت برای هر خاندان
 3. مهره بازیکن شروع کننده 1 عدد
 4. تاس شش وجهی 6 عدد
 5. مهره های امتیاز شماری 30 عدد در شش رنگ
 6. دفترچه راهنمای بازی

آموزش چیدمان

راهنمای چیدمان بازی سلداین

برای چیدمان بازی کافی مطابق شکل بالا، مکان هایی را روی میز بازی یا زمین به عنوان جامعه ایستهام، پیشخوان بازیکن ها و مخزن مشخص کنید. این مکان ها به شرح زیر هستند:

 1. زمین بازی که همان جامعه ایستهام است: محلی به عنوان زمین بازی مشخص شده و مشابه تصویر کارت های امتیاز شماری هر خاندان در ایستهام قرار می گیرد.
 2. پیشخوان هر بازیکن: محلی خالی در مقابل هر بازیکن که کارت های بخشیده شده توسط خاندان های دیگر در آنجا قرار می گیرد.
 3. مخزن هر بازیکن: محلی جدا از پیشخوان برای هر بازیکن که کارت های خاندان در آن قرار داده می شود.

آماده سازی بازی

برای آماده سازی بازی به ترتیب:

 1. هر بازیکن یکی از خاندان ها را انتخاب می کند. (خاندان ها از نظر شیوه بازی تفاوتی با یکدیگر ندارند)
 2. به هر بازیکن ده عدد کارت خاندان خود، یک عدد کارت امتیاز شماری، پنج عدد مهره امتیاز شمار خاندان و یک عدد تاس بدهید.
 3. بازیکن ها زمین بازی را با قراردادن کارت های امتیاز شماری خاندان خود می چینند.
 4. سپس هر بازیکن ده عدد کارت خود را بُر زده به پشت در مخزن قرار می دهد.
 5. مهره شروع کننده را به بازیکنی که از نظر سنی از بقیه بزرگتر است بدهید. این فرد شروع کننده بازی در مرحله اول خواهد بود.
 6. در آخر هر بازیکن پنج کارت از کارت های مخزن نفر سمت چپ خود را به تصادف انتخاب می کند و به دست همان بازیکن می دهد.

اکنون آماده شروع بازی هستیم.

چگونه سلداین بازی کنیم؟ | آموزش بازی سلداین

بازی سلداین شامل در سه مرحله انجام می شود که هر مرحله خود از چندین دور تشکیل شده است. هر بار که تاس ریخته می شود و تمامی بازیکنان یک بار، به ترتیب، اقدامات خود را انجام می دهند، یک دور نامیده می شود.

در یک دور بازی بازیکن ها توانایی از انجام سه اقدام را دارند: بخشیدن، صله کردن و انصراف دادن؛ که ادامه توضیح داده خواهند شد.

روش بازی در هر دور

هر دور بازی به ترتیب زیر انجام می شود:

 1. هر یک از بازیکنان یک کارت به دلخواه از مخزن برمی دارند. (به استثنای دور اول هر مرحله)
 2. سپس بازیکنان بصورت همزمان تاس می ریزند.
 3. بازیکنی که مهره شروع کننده را دارد دور بازی را آغاز می کند. این بازیکن می تواند اقدامات صله کردن، بخشیدن و یا انصراف را انجام دهد.
 4. سپس مطابق خلاف جهت عقربه های ساعت نوبت به نفر بعدی می رسد و او باید بازی کند.

بعد از اینکه هر بازیکن یک مرتبه بازی کرد، دور بازی تمام می شود. سپس مهره شروع کننده به نفر سمت راست داده می شود و دوباره دور جدید به ترتیب بالا با بازیکن شروع کننده جدید بازی می شود.

دور آخر هر مرحله

هنگامی که یکی از بازیکنان، آخرین کارت خاندان خود را ببخشد و دیگر هیچ کارتی در مخزن خاندان و دست خود باقی نماند، آن دور، دورِ آخر بازی می باشد. در دور آخر بازی، با اتمام نوبت همه بازیکنان دور جدیدی شروع نمی شود و تاس ریخته نمی شود و بازی در دور آخر به همان ترتیب و با همان تاس های موجود، تا آنجایی ادامه می یابد که هیچ بازیکنی اقدامی برای انجام نداشته باشد و بدین ترتیب یک مرحله از بازی به اتمام می رسد و امتیاز شماری مرحله انجام می شود.

اقدامات بازی

اقدام اول: بخشیدن

بخشیدن یعنی قرار دادن یک یا چند کارت از کارتهای دست خود در پیشخوان سایر بازیکنان. این اقدام به صورت زیر انجام می شود:

 • در ابتدا بازیکن در نوبت خود، عدد تاس خود را با عدد تاس بازیکنان دیگر مقایسه می کند.
 • در صورتیکه عدد تاس هر بازیکن دیگر، کمتر از عدد تاس خود بازیکن باشد، امکان انجام بخشش به آن بازیکن وجود دارد.
 • برای انجام اقدام بخشش بازیکن باید از دست خود کارتی را انتخاب کند که شماره آن دقیقا برابر میزان اختلاف تاس بین دو بازیکن باشد. سپس آن کارت را در پیشخوان بازیکن مورد نظر قرار دهد.
اقدام بخشیدن

به تصویر مثال بالا توجه کنید: در این نوبت عدد تاس خاندان موراییست 1 است و عدد تاس خاندان آرمائیست 4 است. خاندان آرمائیست می تواند اگر در کارت های دست خود کارت شماره 3 داشته باشد آن کارت را به خاندان مورائیست ببخشد و آن را در پیشخوان خاندان مورائیست قرار دهد.

توجه کنید که:

 • بازیکنان فقط اجازه بخشش از کارت های دردست خود را دارند و نمی توانند از کارت های مخزن و یا پیشخوان خاندان خود برای بخشش استفاده نمایند.
 • در صورت امکان انجام بخشش، بازیکن می تواند بصورت همزمان به چند بازیکن دیگر بخشش نماید.
 • بازیکن در هربار نوبت خود، فقط یک بار امکان بخشش به هر بازیکن را دارد.
مثالی برای بخشیدن به چند نفر

اقدام دوم: صله کردن

صله کردن یعنی انتقال یک یا چند کارت از کارتهای پیشخوان به ایستهام که باید حتما قبل از اقدام بخشیدن انجام شود. این اقدام به صورت زیر انجام می شود:

 • بازیکن برای صله کردن باید هر تعداد کارت دلخواه از پیشخوان خاندان خود به ایستهام منتقل نماید.
 • آن بازیکن سپس می تواند به تعداد کارت های صله شده (نه شماره روی کارت ها)، به عدد تاس خود اضافه نماید. (این اقدام به صورت ذهنی انجام می شود و نباید عدد تاس را به صورت فیزیکی تغییر داد)
اقدام صله کردن

به تصویر مثال بالا توجه کنید: در این نوبت عدد تاس مورائیست 5 است ولی می تواند با صله کردن 2 کارتی که در پیشخوان خود دارد، عدد تاس خود را 7 در نظر بگیرد و اقدام بخشش خود را با عدد 7 محاسبه نماید.

توجه کنید که:

 • عدد اضافه شده به تاس، فقط مخصوص استفاده خود بازیکن برای بخشش است و سایر بازیکنان برای بخشش در نوبت خود، باید عدد تاس فیزیکی بازیکنان را ماک محاسبه خود قرار دهند.
 • پس از صله کردن، بازیکنان باید حتما اقدام بخشش داشته باشند و به عبارت دیگر، صله بدون بخشش در بازی ممنوع است.

اقدام سوم: انصراف دادن

هر بازیکن در نوبت خود، می تواند اقدام صله یا بخشش را انجام ندهد، حتی اگر امکان انجام آن را داشته باشد و یا اینکه امکان انجام هیچ اقدامی را نداشته باشد و مجبور به انصراف از نوبت خود شود.

قوانین خاص و مهم

قانون تاس شش

قبل از شروع هر دور و بلافاصله بعد از ریختن همزمان تاس ها، هر یک از بازیکنان در صورتیکه عدد شش آورده باشد می تواند بصورت اختیاری، یک کارت دلخواه اضافی از مخزن خاندان به دست خود اضافه نماید و در عوض باید عدد فیزیکی تاس خود را به عدد پنج تغییر دهد. در غیر اینصورت بعد از شروع دور، استفاده از این قانون مجاز نیست.

قانون صله مضرب شش

هنگام صله کردن، اگر جمع شماره کارت های صله شده، به مضرب شش برسد، بازیکن می تواند به ازای هر مضرب شش، بلافاصله یک کارت دلخواه از مخزن خاندان، به دست خود اضافه نماید.

قانون صله مضرب شش

قانون تعویض

هر خاندان یک کارت شماره چهار دارد که روی آن علامت قانون تعویض وجود دارد. در صورتیکه این کارت در دست و یا پیشخوان هر بازیکن باشد، می تواند در نوبت خود، یک بار یکی از کارت های دست خود را بصورت دلخواه با یکی از کارت های مخزن خاندان خود تعویض نماید. این تعویض می تواند شامل خود کارت شماره چهار علامت دار در دست نیز، باشد.

قانون تعویض

قانون جمع

هر خاندان یک کارت شماره پنج دارد که روی آن علامت قانون جمع (+) وجود دارد. در صورتیکه این کارت در دست و یا پیشخوان هر بازیکن باشد، می تواند در هنگام بخشیدن در نوبت خود، بجای استفاده از یک شماره کارت از مجموع شماره چند کارت در دست خود استفاده نماید. این قانون می تواند شامل خود کارت شماره پنج علامت دار در دست نیز، باشد.

قانون جمع

به تصویر مثال بالا توجه کنید: آرمائیست می تواند کارت شماره 4 خود را به مورائیست ببخشد ولی کارت شماره 4 ندارد و به جای آن کارت های شماره 1 و 3 را در دست خود دارد. اگر کارت قانون جمع را در کارت های پیشخوان و یا کارت های دست داشته باشد می تواند با استفاده از این قانون بجای کارت شماره 4 ، کارت های شماره 1 و 3 را همزمان ببخشد که جمع آنها برابر 4 می شود..

مرحله دوم و سوم بازی

پس از اتمام مرحله اول بازی، امتیاز شماری انجام می شود و مهره شروع کننده در اختیار بازیکنی که دارای بیشترین امتیاز است، قرار می گیرد. مراحل دوم و سوم بازی همانند مرحله اول بازی انجام می شود.

در پایان سه مرحله بازی، خاندانی که بیشترین امتیاز را در مجموع سه مرحله کسب نماید، برنده آیین سلداین و منتخب مجمع می باشد.

پایان بازی سلداین و شروع امتیاز شماری

پس از اتمام هر مرحله، مجموع شماره کارت های هر خاندان که در ایستهام قرارگرفته است (صله شده است) بعنوان امتیاز مثبت آن خاندان محاسبه می گردد. سپس جمع شماره کارتهای باقیمانده در پیشخوان هر بازیکن بعنوان امتیاز منفی آن بازیکن محاسبه می گردد.

میزان امتیاز منفی هر بازیکن، از امتیاز مثبت همان بازیکن کسر می گردد و نتیجه حاصل شده، امتیاز آن خاندان در آن مرحله می باشد، که می تواند مثبت یا منفی باشد.

امتیاز خاندان در هر مرحله، با امتیاز مرحله قبلی جمع شده و نتیجه حاصل شده بعنوان امتیاز مجموع آن خاندان، با استفاده از مهره های امتیاز شماری بر روی کارت امتیاز شماری خاندان ثبت می گردد.

در صورتیکه مجموع امتیاز خاندان کمتر از صفر(منفی) شود، معادل صفر در نظر گرفته شده و هیچ مهره ای بر روی کارت امتیاز شماری آن خاندان قرار نمی گیرد.

بازی علاوه بر حالت عادی، حالت فوق العاده و حالت تیمی هم دارد که توضیحات آن را به دفترچه قوانین ارجاع می دهیم.

ویدئو آموزش بازی سلداین


دانلود فایل ها

لینک های مفید

کوروش کریمی

دانشجوی خسته مملکت، با چهارتا مهارت رزومه ای، که دوست داره یه مدرسه بسازه. بردگیم‌هارو بیشتر از ویدئوگیم دوست دارم. آیوی رو ساختم چون فکر می کنم مردم نیاز دارن بازی کنن، و باید بهشون بازی های خوب معرفی کنم.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا